Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej dla zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowe

I. Nabór dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie:
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania wykonywania zadań publicznych,
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Szczegóły dotyczące konkursu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.umtychy.pl/otwarte-konkursy-ofert/1406


Planowany termin posiedzenia komisji: 8 lutego 2023 r.


II. Termin, miejsce i forma zgłaszania kandydatów.

Kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na formularzu załącznik numer 1 (plik do pobrania)
w terminie do: 30 stycznia 2023 r. osobiście w Wydziale Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy,
przy al. Niepodległości 49, lub w formie pisemnej (poczta) lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź uwierzytelnionego profilem zaufanym ePUAP. Zgłoszenie powinno
być zaadresowane do Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy.


III. Minimalne wymagania wobec kandydatów.

1. Do zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej uprawnione organizacje pozarządowe
w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie biorą udziału w konkursie.

2. Z grona zgłoszonych kandydatów zostaną wyłonione maksymalnie dwie osoby, które spełniają przynajmniej jedno
z niżej wymienionych kryteriów:

a) reprezentują organizację, która prowadzi działalność statutową w obszarach pokrywających się z zakresem
tematycznym konkursu,

b) posiadają kwalifikacje i doświadczenie w zakresie problematyki związanej z zadaniem konkursowym,

c) posiadają doświadczenie przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków publicznych.

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających przynajmniej jedno z wymienionych w pkt. III.2,
preferowani będą kandydaci, którzy posiadają wyższe kwalifikacje i bogatsze doświadczenie w zakresie
problematyki związanej z zadaniami konkursowymi oraz są dostępni w dniu planowanego posiedzenia komisji
konkursowej.

Pliki do poprania na stronie:
1. Ogłoszenie o naborze
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Oświadczenie o bezstronności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X