Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresiewspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 Termin, miejsce i sposób składania ofert: 
1. Ofertę, należy składać w formie pisemnej osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49, lub drogą pocztową na adres Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy, (al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy) lub w formie dokumentu elektronicznego tj.:
- podpis elektroniczny,
- profil zaufany ePUAP
w terminie do 03 lutego 2023 r. (decyduje data wpływu). Na kopercie, w której złożona zostanie oferta lub piśmie ogólnym (w przypadku ePUAP) należy dookreślić nazwę zadania.
2. Oferty realizacji zadania należy sporządzić wg Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

3. Należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania oferenta (-ów) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru.
4. Należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wpis do właściwego rejestru i cel działania Podmiotu, chyba że istnieje możliwość samodzielnego pobrania przez Zleceniodawcę wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub Podmiot jest wpisany do prowadzonych przez Prezydenta Miasta Tychów ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
5. W przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.
6. Ewentualne załączniki dla swej ważności muszą być opatrzone datą oraz podpisem osób upoważnionych do reprezentowania oferenta. W przypadku składania kserokopii, osoby reprezentujące oferenta powinny potwierdzić jej zgodność z oryginałem (podpis oraz data uwiarygodnienia).
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z otrzymanie dotacji.

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.

BIP

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X