Otwarty Konkurs Ofert - wakacje II

Prezydent Miasta Tychy ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie: pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, "Ogłoszenie znajduje się w załączniku oraz na stronie https://bip.umtychy.pl/otwarte-konkursy-ofert/681

Termin, miejsce i sposób składania ofert.

1.      Oferty należy składać osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49, pok. 511 w formie pisemnej (poczta) lub w formie dokumentu elektronicznego (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. 2014r, poz. 1114 j.t.), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej uwierzytelnione za pomocą kwalifikowanego certyfikatu (przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym Dz. U. 2013r, poz. 262, z późn. zm.), albo profilu zaufanego ePUAP, w terminie do 7 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu).

2.      Oferty realizacji zadania należy sporządzić wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz. 25).

Załączniki:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X