Otwarty konkurs ofert „Kibice Razem”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r, poz.1817 j.t.) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Termin, miejsce i sposób składania ofert:

1. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w Wydziale Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49, pok. 918 lub 917, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku”, lub w formie pisemnej (poczta) lub w formie dokumentu elektronicznego tj.:

- podpis elektroniczny, 

- profil zaufany ePUAP.

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 5 września 2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, w terminie do 11.01.2017 r. do godziny 10.00 (decyduje data i godzina wpływu).

2. Oferty realizacji zadania należy sporządzić wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań(Dz. U. 2016, poz. 1300).

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.

Pliki do pobrania:

1. ogłoszenie       

2. wzór oferty

Załączniki:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X