Nabór do komisji konkursowej

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresach:

  1. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  2. ochrony i promocji zdrowia
  3. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  5. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  6. promocji i organizacji wolontariatu
  7. działalności na rzecz integracji cudzoziemców

Termin, miejsce i forma zgłaszania kandydatów.

Kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na formularzu załącznik numer 1 (plik do pobrania) w terminie do: 12 grudnia 2022 r. osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy, przy al. Niepodległości 49, lub w formie pisemnej (poczta) lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź uwierzytelnionego profilem zaufanym ePUAP. Zgłoszenie powinno być zaadresowane do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy.

Minimalne wymagania wobec kandydatów.

Do zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie biorą udziału w konkursie. 

Z grona zgłoszonych kandydatów zostaną wyłonione maksymalnie dwie osoby, które spełniają przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

  1. reprezentują organizację, która prowadzi działalność statutową w obszarach pokrywających się z zakresem tematycznym konkursu,
  2. posiadają kwalifikacje i doświadczenie w zakresie problematyki związanej z zadaniem konkursowym,
  3. posiadają doświadczenie przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków publicznych.


W przypadku większej liczby kandydatów preferowani będą kandydaci, którzy posiadają wyższe kwalifikacje i bogatsze doświadczenie w zakresie problematyki związanej z zadaniami konkursowymi oraz są dostępni w dniu planowanego posiedzenia komisji konkursowej.

Dodatkowe Informacje.

Komisja konkursowa zostanie powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy.
Osoby powołane do składu komisji konkursowej przed przystąpieniem do opiniowania złożonych ofert, składają pisemne oświadczenie o bezstronności, którego wzór stanowi załącznik numer 2 do niniejszego ogłoszenia
(plik do pobrania).

BIP

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X