Ogłoszenie - nabór kandydatów do komisji konsultacyjnej

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie na terenie Miasta Tychy w latach 2023 – 2027 ponadgminnego ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi."

Kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (plik do pobrania)  w terminie do dnia 12 grudnia 2022 r.  do godz. 9:00 osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychach, ul. Budowlanych 59, pok. 102 (Zamówienia Publiczne) lub w formie pisemnej (pocztą tradycyjną) lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź uwierzytelnionego profilem zaufanym ePUAP. Zgłoszenia, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Minimalne wymagania wobec kandydatów.

Do zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, które nie biorą udziału w konkursie.

Z grona zgłoszonych kandydatów zostaną wyłonione maksymalnie dwie osoby, które spełniają przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

a) reprezentują organizację, która prowadzi działalność statutową w obszarach pokrywających się z zakresem tematycznym konkursu,

b) posiadają kwalifikacje i doświadczenie w zakresie problematyki związanej z zadaniem konkursowym,

c) posiadają doświadczenie przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków publicznych.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających przynajmniej jedno z wymienionych w pkt III.2 kryteriów, preferowani będą kandydaci, którzy posiadają wyższe kwalifikacje i bogatsze doświadczenie w zakresie problematyki związanej z zadaniem konkursowym oraz mogą wziąć udział w pracach komisji w dniu planowanego posiedzenia komisji konkursowej

Dodatkowe informacje

BIP

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X