Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku, w zakresie rewitalizacji

Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku, w zakresie rewitalizacji

 

Celem konkursu jest wyłonienie realizatorów zadań publicznych w obszarze rewitalizacji.

Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

- rekomenduje się przygotowanie oferty z uwzględnieniem możliwość realizacji części i/ lub wszystkich działań w formie online,

- oferent zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i realizatorom zadania publicznego, zgodnie z wytycznymi wydawanymi przez właściwe organy.


W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w obszarze zgodnym z zakresem na jaki składają ofertę.

Minimalny finansowy wkład organizacji (w tym świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego) wynosi 1 % liczony od wartości wnioskowanej/otrzymanej dotacji.

Opis zakładanych rezultatów oraz dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – są obowiązkowe do wypełnienia. Z uwagi na obowiązek rozliczenia się Oferenta z rezultatów zadań, wykazane rezultaty zadań publicznych powinny być mierzalne.

 

Termin realizacji zadań: od 1 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.


Termin, miejsce i sposób składania ofert

  1. Ofertę, należy przygotować i wysłać w elektronicznym Generatorze wniosków eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace a następnie:
  2. ofertę należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2021 roku w Biurze Podawczym – Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Tychy (parter) przy al. Niepodległości 49, (lub przesłać pocztą lub poprzez ePUAP). W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Tychach, nie data nadania w urzędzie pocztowym.
  3. w przypadku składania osobiście i pocztą należy ofertę złożyć w kopercie.
  4. Oferta powinna zostać podpisana przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z KRS lub innym rejestrem/ewidencją lub pełnomocnictwem. Podpis powinien umożliwić weryfikację osób.
  5. Oferty złożone w Generatorze wniosków, bez złożenia ich papierowo w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. Złożona oferta musi posiadać taką samą sumę kontrolną jak ta przygotowana w Generatorze.

 

  • Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert - opisane w pełnej treści ogłoszenia konkursowego

Ogłoszenie na stronie i w załączeniu

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X