Otwarty konkurs ofert - sport na 2021

ziałając na podstawie art. 11 i art. 13-15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz.1057 t.j. z dnia 2020.06.18) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

  1. Ofertę, należy przygotować i wysłać w elektronicznym Generatorze wniosków eNGO dostępnym na stronie: stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace.

Wygenerowaną ofertę należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 stycznia 2021 roku do godziny 15:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach, przy ul. Piłsudskiego 12 pok. 305, (lub przesłać pocztą lub poprzez ePUAP). W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Tychach, a nie data nadania w urzędzie pocztowym.

  1. Oferta powinna zostać podpisana przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z KRS lub innym rejestrem/ewidencją lub pełnomocnictwem. Podpis powinien umożliwić weryfikację osób.
  2. Oferty realizacji zadania należy sporządzić wg Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

UWAGA: Oferta, która wpłynie wyłącznie w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE lub tylko w wersji papierowej nie będzie objęta oceną merytoryczną. Oferta, która wpłynie po 07 stycznia 2021 r. po godzinie 15:00 nie będzie objęta oceną merytoryczną.

 Ogłoszenie na stronie

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X