Otwarty konkurs ofert I na 2021 - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Działając na podstawie art. 11 i art. 13-15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz.1057 t.j. z dnia 2020.06.18) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresach:

  1. ochrony i promocji zdrowia;
  2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  3. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  4. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  5. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
  6. promocji i organizacji wolontariatu


w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Ofertę, należy przygotować i wysłać w elektronicznym Generatorze wniosków eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace a następnie:

  1. wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2020 roku w Biurze Podawczym – Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Tychy (parter) przy al. Niepodległości 49, (lub przesłać pocztą lub poprzez ePUAP). W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Tychach, nie data nadania w urzędzie pocztowym.
  2. w przypadku składania osobiście i pocztą należy wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty złożyć w kopercie,
  3. na kopercie lub w piśmie ogólnym (w przypadku ePUAP) należy dookreślić zakres zadania i jego nazwę.

UWAGA: Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 dopuszcza się możliwość przesłania skanu podpisanego przez uprawnione osoby potwierdzenia złożenia oferty na adres , w treści wiadomości email należy dookreślić zakres zadania i jego nazwę.

Potwierdzenie powinno zostać podpisane przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z KRS lub innym rejestrem/ewidencją lub pełnomocnictwem. Podpis powinien umożliwić weryfikację osób.

Uwaga! Pełna treść ogłoszenia, z którą należy się zapoznać, znajduje się w załączeniu oraz na stronie bip.umtychy.pl.

 

Celem konkursu jest wyłonienie realizatorów zadań publicznych w ww. obszarach.

 

Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

- rekomenduje się przygotowanie oferty z uwzględnieniem możliwość realizacji części  i/ lub wszystkich działań w formie online,

- oferent zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i realizatorom zadania publicznego, zgodnie z wytycznymi wydawanymi przez właściwe organy.


W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w obszarze zgodnym z zakresem na jaki składają ofertę.

Minimalny finansowy wkład organizacji (w tym świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego) wynosi 1 % liczony od wartości wnioskowanej/otrzymanej dotacji.

Opis zakładanych rezultatów oraz dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – są obowiązkowe do wypełnienia. Z uwagi na obowiązek rozliczenia się Oferenta z rezultatów zadań, wykazane rezultaty zadań publicznych powinny być mierzalne.


Termin realizacji zadań: od 4 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

BIP

Ogłoszenie poniżej

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X