Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w 2016 roku

"Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r, poz.1118 z późn. zm.) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie: "

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- ochrony i promocji zdrowia.

Oferty należy składać osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49, pok. 511 lub 510 lub w formie pisemnej (poczta) lub w formie dokumentu elektronicznego (w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. 2014r, poz. 1114 j.t.), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej uwierzytelnione za pomocą kwalifikowanego certyfikatu (przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym Dz. U. 2013r, poz. 262, z późn. zm.), albo profilu zaufanego ePUAP, w terminie do 22 grudnia 2015 r. (decyduje data wpływu).


Istnieje możliwość przygotowania i przesłania oferty przy wykorzystaniu aplikacji
Generator eNGO, dostępnej pod adresem: www.tychy.engo.org.pl.

UWAGA: Przesłanie oferty przy wykorzystaniu aplikacji Generator eNGO nie zwalnia z obowiązku dostarczenia systemowo wygenerowanego wydruku w sposób określony powyżej.


Treść ogłoszenia i załączniki 


INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X