Podsumowanie konsultacji uchwały nt. Budżetu Obywatelskiego

W związku z zakończeniem 11 stycznia 2022 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie.

Jedną z propozycji mieszkańców było wprowadzenie pełnego, całodobowego udostępnienia infrastruktury zrealizowanej na terenie placówek oświatowych ze środków Budżetu Obywatelskiego. Jednak ze względu na bezpieczeństwo podopiecznych placówek oświatowych nie ma możliwości, aby udostępniać wszystkim mieszkańcom teren szkoły/przedszkola w godzinach pracy placówki. Dyrekcja szkoły/przedszkola ponosi odpowiedzialność za wychowanków przebywających na terenie placówki oświatowej w godzinach zajęć. Biorąc pod uwagę powyższe zwrócimy się do dyrekcji szkół i przedszkoli o doprecyzowanie godzin korzystania z obiektów, a wykonawców projektu poinformujemy, o konieczności uwzględnienia we wniosku kosztu tablicy informacyjnej dla mieszkańców o godzinach otwarcia obiektu.

Kolejną z propozycją było wprowadzenie listy zadań priorytetowych dla poszczególnych rejonów. Zaproponowano, aby utworzyć komisję, która mogłaby przydzielać dodatkowe punkty na zadania szczególnie ważne dla poszczególnych osiedli i dzielnic. Pomysł ten nie może być zrealizowany, ponieważ Budżet Obywatelski pozwala na realizację projektów zaproponowanych przez mieszkańców. Jest to proces, w którym sami mieszkańcy tworzą listę priorytetów dla swojej okolicy oraz decydują co jest najistotniejsze do zrealizowania w danym rejonie.

 Zawnioskowano o zwiększenie kwoty dla rejonów na realizację zadań. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, miasta na prawach powiatu mają obowiązek utworzenia Budżetu Obywatelskiego, a wysokość środków przeznaczonych to co najmniej 0,5% wydatków gminy. Zgodnie z ostatnim przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu, miasto Tychy przeznacza większą kwotę niż 0,5% na realizację zadań.

Wpłynęły również wnioski o wprowadzenie dodatkowej weryfikacji przy głosowaniu np. numeru PESEL lub kodu SMS. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, wprowadzenie dodatkowej weryfikacji podczas głosowania stanowi naruszenie przepisów RODO. To także niepotrzebna bariera i wykluczenie osób, które mieszkają, a nie są zameldowane w naszym mieście. O braku konieczności dodatkowej weryfikacji mówi również raport Najwyższej Izby Kontroli dot. Budżetu Obywatelskiego.

Na prośbę mieszkańców zwiększono liczbę głosów, które można oddać na różne projekty. W 9. edycji BO głosowanie na projekty odbywać się będzie na formularzu elektronicznym lub na karcie papierowej poprzez oddanie dwóch głosów na projekty ogólnomiejskie dotyczące całego miasta oraz dwóch głosów na projekty ogólnomiejskie dotyczącego określonego rejonu miasta.

Kolejnym tematem podjętym podczas konsultacji projektu uchwały było niezwiększanie liczby głosów dla projektów rejonowych z 15 do 30. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w głosowaniu w 9. edycji BO każdy mieszkaniec, niezależnie od miejsca zamieszkania, będzie miał możliwość oddania dwóch głosów na projekty ogólnomiejskie dotyczące określonego rejonu miasta i dwóch głosów na projekty ogólnomiejskie dotyczące całego miasta. W związku z tym zostaje zwiększona liczby głosów, którą powinien uzyskać projekt ogólnomiejski dotyczący określonego rejonu miasta, aby głosowanie uznać za wiążące.

W wyniku zgłoszonych uwag doprecyzowano zapisy w uchwale dotyczące zadań zlokalizowanych na określonym terenie. W nowej uchwale zapisy brzmią: „Zadanie zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego powinno być zlokalizowane na terenie stanowiącym własność:

  1. miasta Tychy;
  2. miasta Tychy oddanym w użytkowanie wieczyste;
  3. miasta Tychy nieobciążonym na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem nieruchomości oddanych w dzierżawę, jeżeli cel dzierżawy jest tożsamy z wnioskiem w ramach Budżetu Obywatelskiego; Skarbu Państwa będącym w użytkowaniu wieczystym miasta Tychy.”

oraz „Zadanie zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego zlokalizowane na terenie będącym własnością spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej lub Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego musi posiadać charakter zadania miękkiego.”

 Zaproponowano wykluczenie radnych i prezesów tyskich spółek z możliwości składania wniosków do BO. Nie jest zasadne wprowadzenie tego typu wykluczenia. Radni Miasta Tychy są równocześnie pełnoprawnymi mieszkańcami miasta i w związku z powyższym mogą składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego. Równocześnie informujemy, że Radni Miasta Tychy nie biorą udziału w procesie weryfikacji wniosków. Rozpatrywanie wniosków jest dokonywane przez członków Zespołu Konsultacyjnego ds. Budżetu Obywatelskiego.

W ramach BO można składać wnioski na projekty, które mieszczą się w katalogu zadań publicznych, realizowanych przez gminę. Równocześnie informujemy, że w tyskim Budżecie Obywatelskim projekty można składać w dwóch kategoriach: ogólnomiejskiej i rejonowej, do obu tych kategorii można składać wnioski dedykowane seniorom.

Wpłynęło również kilka uwag dotyczących głosowania, które wymagają jedynie wyjaśnienia. Pierwsza z wątpliwości dotyczyła możliwości głosowania w formie papierowej. Informujemy, że w każdej edycji była możliwość głosowania w formie papierowej, a od edycji 8. papierowo można zagłosować tylko w Głównym Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Barona 30 pokój 209. Kolejna uwaga dotyczyła terminu głosowania. Jest on dostosowany do ostatecznego terminu przekazania zadań do projektu budżetu miasta Tychy i co roku informacja ta jest rozpowszechniana m.in. na plakatach i  w mediach. Następna uwaga dotyczyła głosowania w formie elektronicznej. Głosy papierowe wprowadzane są do bazy dopiero po zakończonym głosowaniu elektronicznym dlatego pierwszeństwo ze względów technicznych ma głosowanie elektroniczne.

Dodatkowo informujemy o możliwych formach głosowania:

  1. elektronicznie - indywidualnie;
  2. elektronicznie w tyskich bibliotekach - zapewniona pomoc pracowników bibliotek;
  3. elektronicznie w Mobilnym Punkcie ds. BO (w różnych miejscach publicznych w mieście np.: Tyskie Hale Targowe, festyny miejskie, filie MCK – harmonogram udostępniony zostanie na stronie internetowej oraz w prasie lokalnej) – zapewniona pomoc pracowników Urzędu Miasta Tychy;
  4. elektronicznie w BOK w Urzędzie Miasta Tychy - zapewniona pomoc pracowników Urzędu Miasta Tychy;
  5. elektronicznie w Głównym Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Barona 30 - zapewniona pomoc pracowników Urzędu Miasta Tychy;
  6. papierowo w Głównym Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Barona 30 - zapewniona pomoc pracowników Urzędu Miasta Tychy.

Na wniosek mieszkańca informujemy, że w tegorocznej edycji do opisów zadań inwestycyjnych na stronie razemtychy.pl załączymy mapy poglądowe.

Dziękujemy wszystkim za złożone propozycje i uwagi do procedury Budżetu Obywatelskiego. W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości zawsze pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 32 776 34 55.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X